Lista spraw

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich...

Zameldowanie na pobyt czasowy

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowania można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wy...

Zameldowanie na pobyt stały

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia pobytu stałego.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu czasowego.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.

Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

Unieważnienie twojego dowodu osobistego z powodu utraty albo uszkodzenia

Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Usługa umożliwia złożenie wniosku w dotyczącego wyrażenia zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji ...

Złożenie podania (wniosku) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług