Nazwa usługi: Zameldowanie na pobyt czasowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
 • • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  - umowa cywilno-prawna
  - wypis z księgi wieczystej
  - decyzja administracyjna
  - orzeczenie sądu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.
Zameldowania można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu;

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.
   
Opłaty:

bez opłat; w przypadku pobrania zaświadczenia – opłata 17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: