Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Grodzicznie

Grodziczno 17/A

13-324 Grodziczno

56 4729710

56 4729725

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • 2. Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  • 3. Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
  • 4. Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
  • 5. Skan projektu organizacji ruchu.
  • 6. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • 7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
   
Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:

   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: